Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

fam
jest ok, nie.
chcę więcej.
więcej, szybciej.
i na co komu ten pośpiech?
procesy - uciechy.

November 07 2018

fam
łatwiej sobie wyobrazić koniec świata, niż koniec kapitalizmu
— Slavoj Žižek
Reposted bymisne misne

November 06 2018

fam
"I didn't choose the skux life, the skux life chose me." That's how I feel sometimes, like a fat kid who's tryin' to run away from everything and hide himself in the middle of the forest, writing haiku in the bush. I should stop it.

October 21 2018

fam


cute friends

October 13 2018

fam
2969 7f02 390

October 11 2018

fam
Kiedyś rozwiązaniem było wysyłanie listów. Jednak jak wysłać list do kraju, w którym nazwy ulic nie istnieją? Dylematy na miarę mojego życia. 
fam
2101 a90a 390
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple

October 10 2018

fam
zwyczajnie, nie teraz.
fam
4530 7a83 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamajenki majenki
fam
8528 a8f4 390
Reposted fromdalboz dalboz viayanek yanek

October 01 2018

fam
fam
4425 ab18 390
fam
4572 3d18 390
Reposted fromkaiee kaiee viawithmyheadinspace withmyheadinspace
fam
wpadliśmy na siebie, i tak chyba zostaniemy.

July 24 2018

fam
śnić.

July 04 2018

fam
czy mi wolno? czy nie-wolno?

May 03 2018

fam
3092 5e98 390
Tanya Shatseva
fam
r o z s y p k a

April 30 2018

fam
Kolejny dzień, na chwilę zaszumiało mi w głowie i znów jestem tu, teraz - ja i setki planów, z których zrezygnować nie umiem.

April 28 2018

fam
4717 baef 390
Feb '18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl